Examenul de finalizare a studiilor de master — sesiunea februarie 2024

ÎNSCRIEREA SE VA FACE ÎN TOTALITATE ONLINE, nu este necesară tipărirea tezei

IMPORTANT – În cazul în care DIPLOMA DE LICENȚĂ ȘI SUPLIMENTUL NU au fost depuse la dosarul de student la master din secretariat, în original, ACESTEA TREBUIE ADUSE ÎN FORMAT FIZIC LA SECRETARIAT.

1. Condiții de înscriere la examenul de disertație

 • Promovarea tuturor disciplinelor, conform planului de învățământ.
 • Achitarea integrală a tuturor categoriilor de taxe (taxe de școlarizare, de refacere activitate didactică etc. – după caz).

2. Calendarul activităților:

 • Preînscriere: online, 2-8 februarie 2024
 • Înscriere: online, 10-15 februarie 2024
 • Verificare dosare de către secretariat: 2-16 februarie 2024
 • Susținerea lucrării: 19-25 februarie 2024 – a se vedea programarea pe comisii la secțiunea 6;
 • Afișarea rezultatelor – în ziua examenului

3. Preînscrierea pentru examenul de disertație (2-8 februarie):

Este prima etapă, obligatorie, pentru a putea susține examenul de disertație. Are loc online prin completarea unui formular și încărcarea documentelor solicitate la secțiunea A (mai jos).

 

Pașii necesari preînscrierii:

 1. Pregătirea unei arhive format .zip ce conține dosarul electronic cu toate documentele din secțiunea A.ACTE (acte de identitate, cereri, declarații). Arhiva va fi denumită cu numele coordonatorului urmat de numele candidatului si de cuvântul “ACTE” după șablonul NumePrenumeCoordonator_NumePrenumeCandidat_ACTE.zip (ex: BreabanMihaela_PopescuMihai_ACTE.zip).  Fiecare document din arhivă va avea dimensiunea maximă de 10 MB.
 2. Postarea arhivei la o adresă care va fi comunicată prin intermediul formularului de la pasul 3 pentru a putea fi descărcată de către comisia ce preia dosarele.
 3. Completarea formularului de preînscriere de la adresa: https://forms.gle/8jV7cotY8GcmWTLQ8. Acesta este efectiv pasul de depunere electronică a actelor care vor permite secretariatului verificarea și eliberarea situației școlare.
 4. Verificarea/obținerea confirmării privind preînscrierea poate fi realizată consultând pagina de aici. Confirmarea va apare în aproximativ două zile de la momentul completării formularului pe pagina menționată.

În cadrul formularului de la punctul 3, pe lângă datele de identificare și contact solicitate, candidatul trebuie:

 • să dea adresa de unde se poate descărca arhiva ce conține dosarul de preînscriere (de la pasul 2 de mai sus)

Documentele ce vor fi fotocopiate, transformate în format PDF și transmise în acest pas (arhivate conform indicațiilor de mai sus) vor fi:

A. ACTE (acte de identitate, cereri, declarații):

 1. copie după certificatul de naștere; denumire fișier: nastere.pdf
 2. copie după certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul); denumire fișier: casatorie.pdf
 3. copie după actul oficial de identitate (carte de identitate/buletin/pașaport/altul, după caz); denumire fișier: id.pdf
 4. chitanța de plata a taxei de repetare a examenului de disertație (DOAR unde este cazul); denumire fișier: taxa.pdf
 5. copie după Diploma de Bacalaureat, DOAR pentru candidații care nu sunt absolvenți proprii ai Facultății de Informatică din Iași; denumire fișier:  bac.pdf
 6. copie după Diploma de Licență și Suplimentul la Diplomă / Foaia matricolă (se poate ridica, pe bază de programare prealabilă, de la Biroul Acte de Studii de la Rectorat – https://www.uaic.ro/organizare/biroul-acte-de-studii-si-perfectionare-preuniversitara/); denumire fișier: diplomaLicentaFoaieMatricola.pdf
  • în cazul în care aceste documente au fost deja depuse la dosarul de student la master din secretariat, în original, nu mai este nevoie să se încarce copii scanate;
  • în cazul în care aceste documente NU au fost depuse la dosarul de student la master din secretariat, în original, ACESTEA TREBUIE ADUSE ÎN FORMAT FIZIC LA SECRETARIAT;
 7. cererea de susținere a examenului de disertație și semnătura candidatului – se va descărca de aici; va fi scanată și salvată ca fișier .pdf cu denumirea cerere.pdf

 

4. Înscriere pentru examenul de disertație (10-15 februarie):

Această etapă se realizează după ce s-a obținut confirmarea pasului de preînscriere și are ca scop depunerea lucrării. Are loc online.

 

Pașii necesari înscrierii:

 1. Pregătirea unei arhive format .zip ce conține dosarul electronic cu toate documentele din secțiunea B. DOCUMENTE CORESPUNZĂTOARE TEZEI. Arhiva va fi denumită cu numele coordonatorului urmat de numele candidatului după șablonul NumePrenumeCoordonator_NumePrenumeCandidat.zip (ex: BreabanMihaela_PopescuMihai.zip).  Fiecare document din arhivă va avea dimensiunea maximă de 10 MB.
 2. Postarea arhivei la o adresă care va fi comunicată prin intermediul formularului de la pasul 3.
 3. Completarea formularului de înscriere de la adresa: https://forms.gle/434mhU6XpnTzeLcGA. Acesta este efectiv pasul de înscriere și depunere electronică a lucrării. Imediat după completarea formularului documentele vor fi descărcate de către secretariat iar tezele arhivate; în consecință teza trebuie să fie în forma finală (nu versiune intermediară) la momentul completării formularului.
 4. Verificarea/obținerea confirmării privind înscrierea poate fi realizată consultând pagina de aici. Candidatii care au aviz favorabil din partea coordonatorului vor fi programati pentru susținerea examenului.

 

B. DOCUMENTE SPECIFICE SUSȚINERII TEZEI:

 1. lucrarea de disertație – format A4, cu paginile numerotate (lucrarea se redactează în limba engleză); denumire fișier: NumePrenumeCoordonator_NumePrenumeCandidat_TEZA.pdf (ex: BreabanMihaela_PopescuMihai_TEZA.pdf).
 2. anexa II la lucrarea de disertație – Declarația de originalitate (se va descărca de aici), se va completa, semna și va fi încărcată ca fișier .pdf cu denumirea Anexa2.pdf.
 3. anexa III la lucrarea de disertație – Declarație de consimțământ privind utilizarea conținuturilor (se va descărca de aici) se va completa, semna și va fi încărcată ca fișier .pdf cu denumirea Anexa3.pdf
 4. (dacă este cazul) anexa IV la lucrarea de disertație – Acord privind proprietatea dreptului de autor (se va descărca de aici) se va completa, semna și va fi încărcată ca fișier .pdf cu denumirea Anexa4.pdf
 5. sursele asociate aplicației dezvoltate în lucrarea de disertație (pentru cazul în care teza nu reprezintă un studiu pur teoretic) vor fi arhivate într-un fișier cu denumirea surse.zip

Un punct de pornire pentru studenții ce doresc sa redacteze teza în latex poate fi șablonul publicat pe overleaf.

5. Procedura pentru susţinerea lucrării

 1. Examinarea va avea loc în sălile Facultății de Informatică; programarea candidaților va fi afișată pe această pagină după finalizarea înscrierilor.
 2. Prezentarea lucrării va dura în jur de 20 minute (inclusiv întrebările din partea comisiei).

 

6. Comisii examen de disertație

Repartizarea candidaților eligibili pe comisii se regăsește aici.

Comisia 1: Alboaie Lenuța (președinte), Lucanu Dorel, Iftene Sorin; secretar: Calancea Georgiana;
Membri supleanți: Răschip Mădălina, Breabăn Mihaela, Benchea Răzvan

Activitățile se vor desfășura în data de 20 februarie. Planificarea se regăsește aici.

Rezultate

 

7. Consultați, de asemenea, următoarele documente: